1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Làm thế nào khi nhập khẩu Danh mục, Số dư, Chứng từ từ file excel vào phần mềm báo lỗi không hợp lệ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi nhập khẩu Danh mục, Số dư, Chứng từ từ file excel vào phần mềm báo lỗi không hợp lệ?

Làm thế nào khi nhập khẩu Danh mục, Số dư, Chứng từ từ file excel vào phần mềm báo lỗi không hợp lệ?

1. Biểu hiện

Khi nhập khẩu các Danh mục, Số dư, Chứng từ từ file excel vào phần mềm, tới bước kiểm tra dữ liệu tại cột tình trạng thấy có báo lỗi Không hợp lệ

2. Nguyên nhân 

Bạn xem Chi tiết lỗi là gì và thuộc dòng số bao nhiêu tương ứng trên Excel để kiểm tra. Thường có 1 số tình huống thường gặp như sau:

1. Nhập khẩu chứng từ

Mã hàng, Mã khách hàng, Mã nhà cung cấp,... không có trong danh mục

 • Nguyên nhân 1: Do ghép nhầm cột Mã khách hàng với cột Tên khách hàng trên file excel
 • Giải pháp: Tại bước Ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu, bạn kiểm tra cột trên phần mềm và cột trên tệp dữ liệu phần Mã khách hàng và Tên khách hàng xem đã ghép đúng chưa.

 • Nguyên nhân 2: Do của đối tượng đó chưa có khai báo trong Danh mục
 • Giải pháp: Bạn kiểm tra lại Mã đối tượng mà phần mềm đang báo lỗi đã có trong Danh mục hay chưa, nếu chưa thì bổ sung vào trước.

Ví dụ: Với cảnh báo ” Mã khách hàng <VANLONG> không có trong danh mục => Bạn kiểm tra như sau:

 1. Vào mục Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Khách hàng
 2. 2. Gõ Mã khách hàng đó vào ô Tìm kiếm
   • Nếu không có dữ liệu: bạn phải khai báo Khách hàng này vào danh mục trước, sau đó nhập khẩu lại.
   • Nếu đã có dữ liệu: bạn kiểm tra một số giải pháp sau:
    • Trên file Excel, kiểm tra lại Mã đó có bị dấu cách trắng không thì bỏ dấu cách trống.
    • Có thể file Excel đó lỗi => Tải lại file excel mẫu, nhập lại dữ liệu vào excel, sau đó nhập khẩu Excel vào phần mềm.

<Số hóa đơn> không được bỏ trống

 • Nguyên nhân: Do bước Ghép dữ liệu trên phần mềm thì đang bị ẩn cột Số hóa đơn.
 • Giải pháp:
  • Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung
  • Mục Quản lý hóa đơn\nhấn hình cây bút để sửa
  • Dòng Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn\chọn Không\nhấn Cất

  • Sau đó nhập khẩu Excel lại. Tại bước Ghép dữ liệu, bạn vào mục Ẩn hiện thông tin\tích hiển thị cột Số hóa đơn, Ký hiệu, Mẫu số\nhấn Đồng ý và nhấn Tiếp tục để kiểm tra.

Đơn vị tính <...> không phải là Đơn vị tính của mặt hàng <...>

 • Nguyên nhân: Do Đơn vị tính của mã hàng này tại danh mục Vật tư hàng hóa trên phần mềm là chưa có hoặc đã có nhưng khác với ĐVT đang nhập trên Excel.

Ví dụ: Mặt hàng Áo sơ mi nam, trên danh mục VTHH khai báo ĐVT là Cái, nhưng trên Excel lại nhập là Chiếc

 • Giải pháp: Kiểm tra lại Đơn vị tính và nhập lại cho khớp, sau đó nhập khẩu lại Excel.

Lỗi liên quan đến dòng <...>

Nguyên nhân: Do dòng liên quan đang bị lỗi
Ví dụ như hình trên: do dòng số 9 đang bị lỗi => vì vậy chỉ cần chỉnh lỗi dòng số 9,  thì dòng 10 sẽ nhập khẩu được.

Giải pháp: Lọc câu báo lỗi dòng <…> tương ứng để kiểm tra và xử lý tại dòng đó

Số chứng từ đã tồn tại trên phần mềm

Nguyên nhân: Do trên dữ liệu này đã tồn tại số chứng từ đang nhập khẩu nên sẽ không thể tiếp tục nhập khẩu thêm mới vào phần mềm.

Giải pháp:

 • Trên dữ liệu, bạn thực hiện tìm chứng từ theo hướng dẫn tại đây
 • Với kết quả tìm kiếm chứng từ của phần mềm:
  • Nếu số chứng từ đó đúng: bạn sửa lại số chứng từ trên file Excel thành số khác => để không trùng với số chứng từ đã tồn tại trên phần mềm, sau đó nhập khẩu lại
  • Nếu số chứng từ đó sai: bạn xóa chứng từ sai đó trên phần mềm, rồi nhập khẩu lại

TK... là Tài khoản tổng hợp. Bạn vui lòng nhập tài khoản chi tiết

 • Nguyên nhân: Do trên excel, bạn đang nhập Tài khoản tổng hợp, nhưng Hệ thống tài khoản trên phần mềm thì tài khoản này có tài khoản cấp con
 • Giải pháp: Ví dụ trên Excel, cột TK doanh thu đang nhập là 511.
  1. Vào mục Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Hệ thống tài khoản
  2. Tìm đến tài khoản 511 và kiểm tra:
   • Nếu tài khoản con: bạn phải nhập trên excel đúng các tài khoản con này
   • Nếu không có tài khoản con: bạn kiểm tra lại trên excel đã nhập đúng số tài khoản con như trên phần mềm hay chưa

Đơn vị <...> không có trong danh mục

Nguyên nhân: 

 • Trên file mẫu Excel có khai báo thông tin tại cột Đơn vị, nhưng điền thông tin Tên đơn vị chứ không điền Mã đơn vị khi nhập khẩu sẽ báo lỗi. (Lưu ý phần mềm căn cứ theo MÃ)
 • Hoặc trong danh sách phòng ban chưa có mã đơn vị này

Giải pháp: Vào Cơ cấu tổ chức trên dữ liệu kiểm tra xem đã có Mã đơn vị này chưa (xem hướng dẫn tại đây)

 • Nếu đã có Mã đơn vị đó: bạn nhập trên file Excel khớp mã đơn vị trên phần mềm, rồi nhập khẩu lại.
 • Nếu chưa có Mã đơn vị đó: thực hiện 2 bước sau
  • Bước 1: Vào AMIS Hệ thống, thêm Đơn vị theo hướng dẫn tại đây
  • Bước 2: Về lại AMIS Kế toán, thực hiện Đồng bộ theo hướng dẫn tại đây

2. Nhập khẩu danh mục : Khách hàng, Nhà cung cấp, Vật tư hàng hóa,…

Khách hàng, Nhà cung cấp, Vật tư hàng hóa,... đã tồn tại

Ví dụ: Nhập khẩu danh mục Khách hàng từ excel phần mềm cảnh báo không hợp lệ “Khách hàng <…> đã tồn tại

Nguyên nhân: Do của Khách hàng này đã tồn tại trên dữ liệu (Lưu ý là phần mềm căn cứ theo MÃ, không căn cứ theo Tên)

Giải pháp: Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng kiểm tra lại, nếu đã có khai báo thì không cần nhập khẩu thêm mới.

*Kiểm tra tương tự đối với các danh mục khác: Vật tư hàng hóa, Nhà cung cấp,…

Không thể thiết lập định mức nguyên vật liệu cho vật tư hàng hóa không phải thành phẩm

 • Nguyên nhân 1: Xảy ra khi nhập khẩu danh mục VTHH, trên file Excel có các cột: Mã Nguyên vật liệu, Đơn vị tính NVL, Số lượng NVL, Mã khoản mục CP (các cột có màu tím) => các cột này dùng để khai báo định mức Nguyên vật liệu cho Thành phẩm và chỉ dùng khai báo khi cột tính chấtThành phẩm thì mới nhập thông tin ở đây, nếu khác tính chất Thành phẩm sẽ báo lỗi.

Giải pháp: 

 • Nếu nhập khẩu danh mục Thành phẩm: trên Excel, cột Tính chất phải chọn là Thành phẩm
 • Nếu nhập khẩu danh mục không phải Thành phẩm: trên Excel, bỏ trống thông tin các cột: Mã Nguyên vật liệu, Đơn vị tính NVL, Số lượng NVL, Mã khoản mục CP
 • Nguyên nhân 2: Do chưa nhập khẩu Mã VTHH là nguyên vật liệu vào danh mục trước.

Giải pháp: Bạn nhập khẩu danh mục Mã VTHH nguyên vật liệu vào trước, sau đó nhập khẩu danh mục Mã VTHH là Thành phẩm kèm Định mức NVL.

Nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhóm VTHH ... không có trong danh mục

Nguyên nhân: Thường xảy ra khi nhập khẩu danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, VTHH. Nếu có nhập thông tin cột Mã nhóm khách hàng, Mã nhóm nhà cung cấp hay Mã nhóm VTHH thì mã nhóm đó cần phải được khai báo trên danh mục trước.

Giải pháp: Vào Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp kiểm tra xem trên danh mục đã xem đã có nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp đó chưa:

 • Nếu chưa có: khai báo bổ sung nhóm đó, rồi nhập khẩu lại.
 • Nếu đã có: trên file Excel, điền đúng của nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp,…

*Kiểm tra tương tự đối với trường hợp nhập khẩu Danh mục VTHH.

3. Trường hợp Khác

Không thể tiếp tục nhập khẩu nếu các cột bắt buộc không được thiết lập cột tương ứng trên tệp excel. Xin vui lòng kiểm tra lại.

 • Nguyên nhân: Do tại dòng đó, cột Thông tin bắt buộc có tích vào ô, nhưng Cột trên tệp dữ liệu thì đang trống

Thông tin bắt buộc trên phần mềm có nghĩa là cột thông tin này trên file excel bắt buộc phải nhập đầy đủ tất cả các dòng. Trường hợp thông tin không đầy đủ (dòng có dòng không), bạn không tích vào ô bắt buộc này, chỉ cần ghép đúng cột trên tệp dữ liệu phần mềm sẽ nhập khẩu vào. Khi tích vào ô Thông tin bắt buộc này, bạn bắt buộc phải ghép với cột đã có trên tệp dữ liệu.

 •  Giải pháp: Tại Cột trên tệp dữ liệu, bạn phải chọn lên thông tin tiêu đề cột của Excel, sao cho tương ứng với Cột trên phần mềm, rồi nhập khẩu lại.
Cập nhật 07/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay