1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Tính năng mở rộng
 5. Chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME 2020 lên AMIS Kế toán
 1. Trang chủ
 2. 6. Chuyển đổi dữ liệu từ các phiên bản cũ lên AMIS Kế toán
 3. Chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME 2020 lên AMIS Kế toán

Chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME 2020 lên AMIS Kế toán

1. Mục đích:

Cho phép người dùng thực hiện chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME 2020 sang AMIS Kế toán để tiếp tục làm việc và hạch toán.

2. Cách thực hiện trên chương trình:

2.1. Đối với người dùng sử dụng các gói khác gói dành cho doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ (Ví dụ: gói Ultimate, Enterprise, Professional,…)
2.1.1. Lưu ý
 • Chỉ được chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản MISA SME 2020 R7 trở đi. Đối với các dữ liệu kế toán trước phiên bản MISA SME 2020 R7 thì người dùng phải thực hiện cài đặt lên phiên bản 2020 R7 trở lên sau đó thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản đó. Thực hiện tải phiên bản mới tại đây.
 • Chỉ được chuyển đổi dữ liệu từ năm 2021 trở đi (ngày bắt đầu dữ liệu lớn hơn hoặc bằng ngày 01/01/2021):
  • Trong trường hợp người dùng có dữ liệu liên năm mà có ngày bắt đầu dữ liệu nhỏ hơn 01/01/2021 thì người dùng cần thực hiện tách dữ liệu riêng cho năm 2021 sau đó thực hiện chuyển đổi dữ liệu năm 2021 lên phần mềm AMIS Kế toán (chương trình không hỗ trợ chuyển đổi các dữ liệu trước năm 2021).
  • Ví dụ: Dữ liệu của người dùng là dữ liệu liên năm 2019-2021 thì cần thực hiện tách dữ liệu riêng cho năm 2021 sau đó mới chuyển đổi lên phần mềm AMIS Kế toán.
  • Thực hiện tách dữ liệu cho năm 2021 bằng chức năng Tạo mới dữ liệu từ năm trước trên MISA SME. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Chỉ người dùng có quyền Quản trị ứng dụng kế toán mới được phép thực hiện chức năng này.
 • Hiện nay trên MISA SME.NET đáp ứng 2 hệ thống sổ quản trị và sổ tài chính, nhưng trên AMIS Kế toán chỉ có một hệ thống sổ để làm việc. Do vậy khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME lên AMIS Kế toán, người dùng cần tích chọn hệ thống sổ cẩn chuyển đổi, sau đó chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống sổ mà người dùng đã lựa chọn.
 • Đối với các chứng từ  chi mua ngoài có hóa đơn được hạch toán trên phiếu chi tiền mặt, tiền gửi và chứng từ nghiệp vụ khác: Do MISA SME và AMIS Kế toán có cách hạch toán khác nhau nên khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên AMIS Kế toán, trong một số trường hợp số liệu sau chuyển đổi của các loại chứng từ này sẽ không khớp với MISA SME.NET. Xem chi tiết tại đây. 
2.1.2. Cách thực hiện:
 • Bước 1: Tải công cụ chuyển đổi:
  • Vào tính năng mở rộng, chọn chức năng Hướng dẫn chuyển đổi từ SME 2020.

  • Thực hiện tải công cụ chuyển đổi đã được gắn sẵn trên chương trình về máy tính cá nhân của anh/chị.

 • Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu kế toán:
  • Chạy công cụ chuyển đổi vừa tải về máy tính.

  • Nhấn đúp chuột vào file MISA.SME.DBMigration.Tool:

  • Tại tab Doanh nghiệp, nhập Email/SĐT và mật khấu, nhấn Tiếp tục: (Lưu ý: Email, mật khẩu đăng nhập là thông tin tài khoản đăng nhập vào phần mềm AMIS Kế toán).

  • Tại mục MISA SME.NET 2020:
   • Nhập Tên máy chủ kết nối có chứa dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.
   • Chọn dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.
  • Tại mục AMIS Kế toán:
   • Chọn công ty trên AMIS Kế toán cần chuyển đổi dữ liệu.
   • Tích chọn mục Tạo mới dữ liệu hoặc Chuyển vào dữ liệu có sẵn.
   • Nhấn Chuyển đổi.

  • Sau khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu kế toán, chương trình sẽ tự động thực hiện công việc Bảo trì dữ liệu và sẽ hiển thị thông báo khi hoàn tất việc bảo trì.
  • Sau khi bảo trì dữ liệu thành công, người dùng thực hiện đối chiếu số liệu giữa MISA SME và AMIS Kế toán. Các báo cáo cần đối chiếu cụ thể như sau:
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Bảng kê số dư tài khoản ngân hàng (Nếu TK112 chi tiết theo tài khoản ngân hàng)
   • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
   • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
   • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
   • Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
   • Tổng hợp công nợ nhân viên
   • Tổng hợp tồn kho
   • Sổ tài sản cố định
   • Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
2.2. Đối với người dùng sử dụng gói dành cho doanh nghiệp thuê KTDV:
2.2.1. Lưu ý:
 • Chỉ được chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản MISA SME 2020 R7 trở đi. Đối với các dữ liệu kế toán trước phiên bản MISA SME 2020 R7 thì người dùng phải thực hiện cài đặt lên phiên bản 2020 R7 trở lên sau đó thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản đó. Thực hiện tải phiên bản mới tại đây.
 • Người dùng mua năm tài chính nào thì chỉ được chuyển đổi dữ liệu từ năm đó, căn cứ vào năm tài chính nhỏ nhất đã mua:
  • Ví dụ: Người dùng mua năm tài chính 2020 và 2021 thì sẽ được chuyển dữ liệu có ngày bắt đầu dữ liệu lớn hơn hoặc bằng ngày 01/01/2020.
  • Trong trường hợp người dùng có dữ liệu liên năm mà có ngày bắt đầu dữ liệu nhỏ hơn năm tài chính đã mua thì người dùng cần thực hiện tách dữ liệu riêng cho năm tài chính đã mua sau đó mới chuyển đổi lên phần mềm AMIS Kế toán.
   • Ví dụ: Người dùng mua phần mềm cho năm tài chính 2020 nhưng dữ liệu  là dữ liệu liên năm 2019-2020 thì người dùng cần thực hiện tách dữ liệu riêng cho năm 2020 sau đó mới chuyển đổi lên phần mềm AMIS Kế toán.
   • Thực hiện tách dữ liệu cho năm tài chính đã mua bằng chức năng Tạo mới dữ liệu từ năm trước trên MISA SME. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Chỉ người dùng có quyền Quản lý kế toán dịch vụ mới được phép thực hiện chức năng này.
 • Hiện nay trên MISA SME.NET đáp ứng 2 hệ thống sổ quản trị và sổ tài chính, nhưng trên AMIS Kế toán chỉ có một hệ thống sổ để làm việc. Do vậy khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME lên AMIS Kế toán, người dùng cần tích chọn hệ thống sổ cẩn chuyển đổi, sau đó chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống sổ mà người dùng đã lựa chọn.
 • Đối với các chứng từ  chi mua ngoài có hóa đơn được hạch toán trên phiếu chi tiền mặt, tiền gửi và chứng từ nghiệp vụ khác: Do MISA SME và AMIS Kế toán có cách hạch toán khác nhau nên khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên AMIS Kế toán, trong một số trường hợp số liệu sau chuyển đổi của các loại chứng từ này sẽ không khớp với MISA SME.NET. Xem chi tiết tại đây. 
2.2.2. Cách thực hiện:
 • Bước 1: Tải công cụ chuyển đổi:
  • Vào tính năng mở rộng, chọn chức năng Hướng dẫn chuyển đổi từ SME 2020.

  • Thực hiện tải công cụ chuyển đổi đã được gắn sẵn trên chương trình về máy tính cá nhân của anh/chị.

 • Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu kế toán:
  • Chạy công cụ chuyển đổi vừa tải về máy tính.

  • Nhấn đúp chuột vào file MISA.SME.DBMigration.Tool:

  • Tại tab Kế toán dịch vụ, nhập Email/SĐT và mật khấu, nhấn Tiếp tục: (Lưu ý: Email, mật khẩu đăng nhập là thông tin tài khoản đăng nhập vào phần mềm MISA ASP).

  • Tại mục MISA SME.NET 2020:
   • Nhập Tên máy chủ kết nối có chứa dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.
   • Chọn dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.
  • Tại mục AMIS Kế toán:
   • Chọn công ty trên AMIS Kế toán cần chuyển đổi dữ liệu. Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị lên các công ty trên AMIS Kế toán có kết nối với nền tảng MISA ASP và kế toán dịch vụ phải được quyền làm việc trên dữ liệu của công ty đó.
   • Tích chọn mục Chuyển vào dữ liệu có sẵn.
   • Chọn dữ liệu kế toán cần chuyển đổi sau đó nhấn Chuyển đổi.

  • Sau khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu kế toán, chương trình sẽ tự động thực hiện công việc Bảo trì dữ liệu và sẽ hiển thị thông báo khi hoàn tất việc bảo trì.
  • Sau khi bảo trì dữ liệu thành công, người dùng thực hiện đối chiếu số liệu giữa MISA SME và AMIS Kế toán. Các báo cáo cần đối chiếu cụ thể như sau:
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Bảng kê số dư tài khoản ngân hàng (Nếu TK112 chi tiết theo tài khoản ngân hàng)
   • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
   • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
   • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
   • Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
   • Tổng hợp công nợ nhân viên
   • Tổng hợp tồn kho
   • Sổ tài sản cố định
   • Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
Cập nhật 08/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger