Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai?

1. Nội dung

Khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phần mềm, số tiền thuế khấu trừ lấy lên không đúng với số thuế phát sinh trên tờ khai.

2. Cách khắc phục

Trường hợp 1: Không lập tờ khai thuế trên phần mềm

 • Tự xác định số tiền thuế đầu vào và đầu ra được khấu trừ trong kỳ
 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác, thêm chứng từ và hạch toán bút toán Nợ TK33311/Có TK1331

Trường hợp 2: Lập tờ khai thuế trên phần mềm

Bước 1: Lập lại tờ khai thuế
 • Xóa tờ khai thuế bị sai đi lập lại
 • Sau đó khấu trừ lại thuế GTGT.

Trường hợp khấu trừ lại vẫn lên sai số tiền nguyên nhân có thể do bị sai lệch từ các kỳ (tháng/quý) trước. Tiến hành thực hiện kiểm tra tiếp Bước 2

Bước 2: Xác định kỳ khấu trừ sai
 • Kiểm tra xem khấu trừ sai từ kỳ thuế (tháng/quý) nào?

Ví dụ: Khi khấu trừ thuế tháng 2 bị sai:

– Sẽ giữ nguyên các bút toán khấu trừ thuế từ tháng 2 về trước, sau đó vào phân hệ Thuế/thêm mới chứng từ Khấu trừ thuế tháng 2 tiếp lần nữa.

– Đối chiếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trên chứng từ mới thêm với chỉ tiêu 43.Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai thuế GTGT tháng 2 lần đầu.

– Nếu 2 số này khác nhau tức là kỳ này đang khấu trừ thuế sai.

– Nếu 2 số này bằng nhau thì kỳ này khấu trừ đúng. Thực hiện thao tác như trên với kỳ liền trước cho đến khi tìm được kỳ đang khấu trừ thuế sai.

Bước 3: Xác định nguyên nhân sai

Sau khi xác định được khấu trừ thuế bị sai ở kỳ nào, cần kiểm tra tiếp các nguyên nhân sau

Nguyên nhân 1: Sau khi lập tờ khai thuế GTGT có thêm mới, sửa, xóa hóa đơn nhưng không lập lại tờ khai thuế GTGT

Cách kiểm tra:

 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách
 • Chọn thời gian là kỳ thuế đang bị sai, chọn mục 7. Thuế GTGT
 • Kiểm tra, xử lý các nguyên nhân sai lệch. Sau đó lập lại tờ khai

Lưu ý:  Nếu Kỳ thuế bị sai là Quý 1/Tháng 1 (trùng với kỳ bắt đầu dữ liệu)

 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu, kiểm tra dư Nợ TK1331 với chỉ tiêu 22.Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai Quý 1/tháng 1 có khớp nhau không. Nếu không khớp bạn xác định số đúng và sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 2: Hạch toán không đúng tài khoản thuế GTGT

Cách kiểm tra:

 • Vào Báo cáo\Thuế\Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị), chọn kỳ báo cáo là kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai. Bỏ tích Cộng gộp theo từng hóa đơn
 • Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 33311 hay không.

 • Vào Báo cáo\Thuế\Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị), chọn kỳ báo cáo là kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai. Bỏ tích Cộng gộp theo từng hóa đơn
 • Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 133 hay không.

Giải pháp:

 • Nhấn vào số hóa đơn bị nhầm TK thuế, Bỏ ghi/Sửa, sửa TK thuế cho đúng.

Nguyên nhân 3: Do chứng từ thu tiền hoàn thuế không chọn lý do Thu hoàn thuế GTGT

Cách kiểm tra:

 • Mở Sổ chi tiết TK 1331. Lọc điều kiện: Phát sinh Có > 0
 • Kiểm tra các chứng từ thu hoàn thuế đã chọn đúng loại lý do là Thu hoàn thuế GTGT chưa.

Bước 4: Khấu trừ thuế lại

Sau khi kiểm tra xử lý các nguyên nhân trên xong cần Xóa bút toán khấu trừ đi và khấu trừ lần lượt lại (Ví dụ khấu trừ quý 1 trước rồi khấu trừ tiếp cho các quý sau đó).

Cập nhật 19/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay