Lập thông báo hóa đơn sai sót

1. Nội dung

Hướng dẫn lập thông báo hóa đơn sai sót gửi cơ quan thuế trên AMIS Kế toán trong trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn có sai sót hoặc nhận được thông báo rà soát từ cơ quan thuế, cụ thể theo các trường hợp sau:

 • Hóa đơn điện tử sai sót nhưng chưa gửi người mua.
 • Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa.
 • Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, phát hiện sai sót về mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa.
 • HĐĐT đã phát hành theo Nghị định 51, phát hiện sai sót khi đang sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123

2. Hướng dẫn

2.1. Lập thông báo hủy hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót cần lập thông báo hủy hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.
   • Trên form lập thông báo:
    • Chọn loại thông báo
    • Chọn Hủy tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do hủy.

  • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.
2.2. Lập thông báo giải trình hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử, đã gửi cho người mua có sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.
 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Giải trình tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do giải trình.
 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Giải trình tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do giải trình.
2.3. Lập thông báo điều chỉnh hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, có sai sót về mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo điều chỉnh hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót

 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Điều chỉnh tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do điều chỉnh

 • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.
2.4. Lập thông báo thay thế hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, có sai sót về mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo thay thế hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.
  • Trên form lập thông báo:
   • Chọn loại thông báo
   • Chọn Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do thay thế.

  • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.

  Lưu ý:

  • Với trường hợp thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn sai sót theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, NNT có thể gửi thông báo hóa đơn sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh (điểm a, khoản 1, điều 7, Thông tư 78/2021/TT-BTC).
  • Khi lập thông báo phản hồi cho thông báo rà soát HĐ mẫu số 01/TB-RSĐT của Cơ quan thuế, kế toán cần chọn đúng Loại thông báo

   

 

Cập nhật 11/08/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay