Theo từng nghiệp vụ

 • 1. Nhập số dư ban đầu
 • 2. Danh mục
 • 3. Tiền mặt
 • 4. Tiền gửi
 • 5. Mua hàng
 1. Danh sách các mẫu Lênh chi – ủy nhiệm chi đã sửa trên Amis kế toán
 2. Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?
 3. Làm thế nào để thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh trong cùng một công ty?
 4. Tôi muốn tra cứu số dư tài khoản trước khi lập lệnh chuyển tiền thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào để lấy khế ước vay từ dữ liệu này sang dữ liệu khác?
 6. Làm thế nào để in bảng kê chứng từ theo khế ước vay?
 7. Làm thế nào khi phát sinh khế ước vay có 2 hình thức giải ngân là một phần chuyển khoản trực tiếp cho nhà cung cấp, một phần chuyển khoản về tài khoản tiền gửi của đơn vị?
 8. Khi xem số tồn ở sổ tiền gửi ngân hàng không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền của phân hệ ngân hàng thì làm như thế nào?
 9. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?
 10. Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?
 11. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng không thấy thông tin nhân viên hoặc công trình?
 12. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và hiển thị số tiền tổng thì làm thế nào?
 13. Làm thế nào để tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng?

1. Làm thế nào để phân bổ chi phí vận chuyển, chi phí mua hàng vào giá trị hàng nhập kho?
2. Tại sao trên chứng từ mua hàng nhập khẩu không chọn được loại tiền là ngoại tệ?
3. Tôi muốn theo dõi tình hình mua hàng theo Nhóm nhà cung cấp (khách lẻ, khách sỉ, đại lý…) thì làm thế nào?
4. Làm thế nào để xem báo cáo công nợ phải trả theo ngoại tệ?
5. Làm thế nào để sửa được “Giá trị thanh lý” của hợp đồng mua?
6. Làm thế nào để khai báo hợp đồng mua các năm trước?
7. Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn?
8. Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?
9. Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?
10. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
11. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
12. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
13. Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?
14. Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
15. Làm thế nào để nhập thuế bảo vệ môi trường trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?
16. Làm thế nào khi mua hàng về trước, hóa đơn về sau?

 • 6. Bán hàng
 • 7. Quản lý hóa đơn
 • 8. Kho
 • 9. Công cụ dụng cụ
 • 10. Tài sản cố định
 1. Theo dõi tình hình bán hàng theo nhóm khách hàng?
 2. Làm thế nào để phát hành được hóa đơn điện tử?
 3. Làm thế nào để nhập hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm?
 4. Làm thế nào để tải hóa đơn bán hàng hàng loạt?
 5. Làm thế nào để lấy hóa đơn đã phát hành từ Meinvoice về AMIS kế toán?
 6. Trên giao diện Bán hàng không tùy chọn hiển thị đươc cột đơn vị tính chính, tỷ lệ chuyển đổi thì làm thế nào?
 7. Đơn đặt hàng đã giao đủ hàng nhưng chưa cập nhật tình trạng “hoàn thành” thì làm thế nào?
 8. Làm thế nào để xem báo cáo công nợ phải thu theo ngoại tệ?
 9. Làm thế nào để thiết lập công thức tính số lượng VTHH bán ra trên chứng từ bán hàng?
 10. Làm thế nào khi không tìm thấy chức năng đối trừ chứng từ?
 11. Tôi muốn theo dõi tình hình bán hàng theo Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, thị trường, đại lý,…) thì làm thế nào?
 12. Đơn đặt hàng không cập nhật số lượng hàng đã giao khi đã làm chứng từ bán hàng thì làm thế nào?
 13. Làm thế nào để kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ phiếu xuất kho chưa?
 14. Tôi muốn theo dõi công nợ phải thu hết hạn, quá hạn thì phải làm thế nào?
 15. Làm thế nào khi thu tiền Khách hàng không thấy hiện chứng từ công nợ?
 16. Tôi muốn so sánh được doanh thu bán hàng theo từng tháng của mặt hàng và khách hàng phải làm thế nào?
 17. Làm thế nào khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu?
 18. Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK511 trên Sổ cái?
 19. Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?
 20. Tôi muốn theo dõi lãi, lỗ của từng đơn đặt hàng thì phải làm thế nào?
 21. Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?
 22. Làm thế nào để xuất hóa đơn bán hàng có đơn giá bán là đơn giá sau thuế?
 23. Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?
 24. Tôi muốn cuối ngày xuất hóa đơn tổng cho nhiều phiếu bán hàng của khách lẻ thì làm thế nào?
 25. Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?
 26. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
 27. Tôi muốn quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
 28. Làm thế nào để hạch toán bán hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt?
 29. Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?
 30. Làm thế nào để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi?
 31. Tôi muốn thiết lập tự động gửi email nhắc nợ tới khách hàng thì làm thế nào?
 32. Khi nào tình trạng hợp đồng là “Đã thanh lý”?
 33. Khi nào thì tình trạng đơn đặt hàng là “Hoàn thành”?
 34. Tôi muốn in hóa đơn điện tử theo NĐ123/TT78 hàng loạt thì làm thế nào?
1. Làm thế nào để lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa từ khâu sản xuất?
2. Tôi muốn quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng thì làm thế nào?
3. Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?
4. Tôi không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?
5. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên cần chọn xuất từ chứng từ nhập nào” thì làm thế nào?
6. Làm thế nào để quản lý VTHH theo nhóm VTHH?
7. Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách?
8. Tôi muốn thay đổi phương pháp tính giá xuất kho thì phải làm thế nào?
9. Tôi muốn nhập tự nhập tay đơn giá trên phiếu xuất kho thì phải làm thế nào?
10. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
11. Tôi muốn quản lý VTHH theo nhiều đơn vị tính thì làm thế nào?
12. Làm thế nào để xem được các mặt hàng nhập kho, xuất kho từ những hóa đơn nào?
13. Tôi xem báo cáo tổng hợp tồn kho ở phân hệ thủ kho lên không đúng so với báo cáo tồn kho ở phân hệ kho thì làm thế nào?
14. Tôi muốn quản lý nhập, xuất tồn kho hàng khuyến mại thì làm thế nào?
15. Tôi muốn quản lý nhập, xuất hàng hóa theo mã vạch thì làm thế nào?
16. Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?
 
1. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC, chi phí trả trước không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành?
2. Làm thế nào khi Bỏ ghi/Ghi sổ chứng từ của CCDC, chi phí trả trước không thành công?
3. Làm thế nào để sửa các thông tin của công cụ dụng cụ, chi phí trả trước đã có phát sinh?
4. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC phần mềm báo “Tổng số tiền của các chứng từ nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền CCDC”?
5. Làm thế nào để khai báo CCDC, chi phí trả trước đầu kỳ?
6. Tôi muốn ngừng phân bổ tạm thời cho CCDC đang sử dụng thì làm thế nào?
7. Làm thế nào để sửa hàng loạt đối tượng phân bổ, tài khoản chi phí trên chứng từ phân bổ CCDC?
8. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242?
9. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC phần mềm báo “CCDC có số kỳ phân bổ lớn hơn 1 nhưng chứng từ nguồn gốc hình thành đang hạch toán vào TK chi phí khác 242”?
10. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC phần mềm báo “CCDC có số kỳ phân bổ bằng 1 nhưng chứng từ nguồn gốc hình thành đang hạch toán vào TK242”?
11. Làm thế nào để sửa lại đối tượng phân bổ, tài khoản chi phí trên chứng từ phân bổ CCDC?
12. Tôi muốn tháng đầu tiên phân bổ CCDC, chi phí trả trước là phân bổ tròn tháng hoặc từ ngày ghi tăng thì làm thế nào?
 
 • 11. Thuế
 • 12. Giá thành
 • 13. Tổng hợp
 • 14. Chung
1. Làm thế nào để lập tờ khai theo Quý khi trước đó đăng ký theo Tháng và ngược lại?
2. Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, bảng kê mua vào thuế GTGT?
3. Tại sao không lập được bảng kế thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?
4. Trên bảng kê thuế đầu ra, bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?
5. Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế?
6. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?
7. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311?
8.Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với sổ cái TK 511?
9. Làm thế nào khi hóa đơn không lên Bảng kê mua vào trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)?
10. Làm thế nào khi hóa đơn không lên Bảng kê bán ra trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)?
11. Làm thế nào để theo dõi chi phí không hợp lý/không hợp lệ?
12. Khi lập tờ khai thuế GTGT kỳ này thấy hóa đơn mua vào các kỳ trước thì phải làm thế nào?
13.Làm thế nào để lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm?
14.Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau?
15.Làm thế nào khi lập tờ khai thuế TNDN năm không lên số liệu?
16. Làm thế nào khi khấu trừ thuế sai?
17. Đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi nhưng phát hiện kê khai sai thì phải làm như thế nào?
18. Làm thế nào để xuất khẩu đuọc tờ khai ra file xml để nộp cho cơ quan thuế qua mạng?
19. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?
20. Tôi muốn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) thì phải làm thế nào?
21. Làm thế nào để thiết lập chi nhánh phụ thuộc kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng?
 1. Làm thế nào để tính giá thành gia công?
 2. Làm thế nào để nhập giá hàng loạt của các thành phẩm sản xuất đã tự tính bên ngoài vào khi không tính giá thành trên phần mềm?
 3. Làm thế nào để 154 hết số dư khi không còn chi phí dở dang cuối kỳ?
 4. Làm thế nào khi xem sổ cái các tiết khoản 154.1, 154.2, 154.3 vẫn còn số dư cuối kỳ trong khi kỳ tính giá thành (T133) thì không còn giá trị dở dang cuối kỳ?
 5. Làm thế nào khi tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?
 6. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?
 7. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?
 8. Tôi vào nghiệm thu công trình nhưng cột doanh thu không hiển thị số tiền thì phải làm thế nào?
 9. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
 10. Tôi muốn đánh giá tình hình sử dụng NVL cho công trình so với dự toán thì làm thế nào?
 11. Tôi muốn so sánh chi phí dự toán và thực tế theo công trình thì làm thế nào?
 12. Khi nhập kho thành phẩm, chương trình cảnh báo thành phẩm không có trong danh sách thành phẩm của đối tượng THCP thì phải làm thế nào?
1. Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu từ TT200 sang dữ liệu TT133 và ngược lại?
2. Làm thế nào để lấy chứng từ (dữ liệu) từ chi nhánh A sang chi nhánh B?
3. Tôi không nhìn thấy phân hệ TSCĐ, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách?
4. Phần mềm AMIS Kế toán có sử dụng được trên Macbook, Ipad, máy tính bảng không?
5. Làm thế nào khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, chương trình tự ngầm định được Tài khoản công nợ theo từng Khách hàng, Nhà cung cấp?
6. Làm thế nào để thêm Thông tin bổ sung, ghi chú, trường mở rộng trên chứng từ?
7. Làm thế nào để xóa chứng từ trên Amis kế toán?
8. Tôi muốn theo dõi sổ quản trị trên AMIS kế toán thì làm thế nào?
9. Tôi muốn phục hồi dữ liệu AMIS Kế toán thì làm thế nào?
10. Khi ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác báo “số chứng từ đã tồn tại” thì làm thế nào?
11. Tôi muốn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì làm thế nào?
12. Khi vào chứng từ không tìm thấy nút bỏ ghi, sửa, xóa thì làm thế nào?
13. Làm thế nào để tạo thêm chi nhánh hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc?
14. Làm thế nào khi in chứng từ khổ giấy A5 bị lệch?
15. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo dữ liệu đã bị xóa do không thực hiện mua mới/gia hạn?
16. Tra cứu báo cáo đối chiếu MISA SME trên AMIS KẾ TOÁN.
Cập nhật 14/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger