1. Trang chủ
  2. 5. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp hàng tuần

Các vấn đề thường gặp hàng tuần

Dưới đây là tổng hợp các vấn đề thường gặp mà bạn thường gặp phải, mời bạn xem ngay để biết cách xử lý khi gặp phải.

Tuần 29

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng.
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
4 Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót.
5 Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice Tại đây Hướng dẫn Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên AMIS.
6 Kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế đầu ra Tại đây Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế đầu ra trên phần mềm.
7
Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi.

Tuần 28

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng.
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
4 Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót.
5 Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice Tại đây Hướng dẫn Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên AMIS.
6 Ký số không thành công do chưa bật, chưa cài, lỗi MISA KYSO Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp Không đồng bộ được hoá đơn đầu vào từ Cơ quan Thuế về AMIS.
7
Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi.

Tuần 27

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng.
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
4 Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót.
5 Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice Tại đây Hướng dẫn Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên AMIS.
6 Ký số không thành công do chưa bật, chưa cài, lỗi MISA KYSO Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp Không đồng bộ được hoá đơn đầu vào từ Cơ quan Thuế về AMIS.
7 Chuyển đổi dữ liệu từ SME lên MAKT Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán

Tuần 26

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng.
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
4 Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót.
5 Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice Tại đây Hướng dẫn Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên AMIS.
6 Ký số không thành công do chưa bật, chưa cài, lỗi MISA KYSO Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp Không đồng bộ được hoá đơn đầu vào từ Cơ quan Thuế về AMIS.
7 Chuyển đổi dữ liệu từ SME lên MAKT Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán

Tuần 25

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
4 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
5 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
6 Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót
7 Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice Tại đây Hướng dẫn Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên AMIS
8 Không đồng bộ được hoá đơn đầu vào từ Cơ quan Thuế Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp Không đồng bộ được hoá đơn đầu vào từ Cơ quan Thuế về AMIS.

Tuần 24

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
10 Tải hóa đơn hàng loạt Tại đây Hướng dẫn Tải hóa đơn hàng loạt
11 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
12 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
13 Xử lý hoá đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn Xử lý hoá đơn sai sót
14 Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice Tại đây Hướng dẫ Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice trên AMIS

Tuần 23

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
4 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
5 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
6 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
7 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
8 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành

Tuần 22

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
4 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
5 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
6 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
7 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
8 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, nhân bản dữ liệu
9 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
10 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái

Tuần 21

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 [ HOT ] Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT Tại đây Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm
7 [ HOT ] Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT Tại đây Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT: tăng/giảm số thuế phải nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ,…
8 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
9 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
10 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
11 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
12 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
13 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
14 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
15 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, nhân bản dữ liệu

Tuần 20

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
10 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
11 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
12 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
13 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
14 Cập nhật Chứng thư số vào phần mềm sau khi gia hạn
Tại đây Hướng dẫn lập tờ khai thay đổi CKS sau khi gia hạn CKS hoặc mua mới CKS

Tuần 19

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
4 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
5 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
6 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
7 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
8 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
9 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành

Tuần 18

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, nhân bản dữ liệu
9 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
10 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
11 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 17

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
10 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
11 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 16

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
10 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
11 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
12 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 15

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
6 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
7 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
8 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
9 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, nhân bản dữ liệu
10 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
11 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
12 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 14

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
6 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
7 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng số liệu: đầu kỳ, cuối kỳ, kiểm tra chi tiết một số tài khoản: 111, 112, 15x, 131, 331
10 Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân Tài sản-Nguồn vốn
11 Hướng dẫn xuất BCTC ra file xml Tại đây Hướng dẫn xuất khẩu BCTC, tờ khai thuế TNDN ra file xml để nhập khẩu vào HTKK hoặc nộp trên trang thuế
12 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, nhân bản dữ liệu
13 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
14 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
15 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
16 Hướng dẫn tạo dữ liệu mới từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo dư liệu mới từ năm trước sau khi kết thúc năm tài chính, lấy toàn bộ danh mục, số dư, phát sinh năm mới sang dữ liệu mới.

Tuần 13

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
6 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
7 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
8 Hướng dẫn xử lý TK 154 còn số dư khi hết dở dang Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp TK 154 còn số dư khi tính giá thành không còn dở dang cuối kỳ
9 Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng số liệu: đầu kỳ, cuối kỳ, kiểm tra chi tiết một số tài khoản: 111, 112, 15x, 131, 331
10 Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân Tài sản-Nguồn vốn
11 Hướng dẫn xuất BCTC ra file xml Tại đây Hướng dẫn xuất khẩu BCTC, tờ khai thuế TNDN ra file xml để nhập khẩu vào HTKK hoặc nộp trên trang thuế

Tuần 12

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
6 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
7 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng số liệu: đầu kỳ, cuối kỳ, kiểm tra chi tiết một số tài khoản: 111, 112, 15x, 131, 331
10 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
11 Hướng dẫn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác Tại đây Hướng dẫn Lấy chứng từ, danh mục, số dư từ dữ liệu này sang dữ liệu khác, từ dữ liệu nội bộ sang dữ liệu thuế hoặc ngược lại
12 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, nhân bản dữ liệu

Tuần 11

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
4 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
5 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
6 Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản lên không đúng số liệu: đầu kỳ, cuối kỳ, kiểm tra chi tiết một số tài khoản: 111, 112, 15x, 131, 331
7 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
8 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….

Tuần 10

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
4 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
5 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
6 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
7 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
8 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm

Tuần 09

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
 4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
9 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
 10 Hướng dẫn tùy chỉnh ẩn/hiện cột trên báo cáo/chứng từ Tại đây Hướng dẫn lấy/hiện cột thông tin như: đối tượng, đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng, mục thu/chi trên giao diện chứng từ hoặc báo cáo
11 Hướng dẫn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác Tại đây Hướng dẫn Lấy chứng từ, danh mục, số dư từ dữ liệu này sang dữ liệu khác, từ dữ liệu nội bộ sang dữ liệu thuế hoặc ngược lại
12 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 08

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
 4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
9 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
 10 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
11 Hướng dẫn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác Tại đây Hướng dẫn Lấy chứng từ, danh mục, số dư từ dữ liệu này sang dữ liệu khác, từ dữ liệu nội bộ sang dữ liệu thuế hoặc ngược lại
12 Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên AMIS Kế toán Tại đây Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME lên phần mềm AMIS Kế toán
13 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 05

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
 4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
9 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
 10 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….
11 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
12 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO

Tuần 04

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
 4 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 [ HOT ] Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn mua vào không lên bảng kê mua vào khi lập tờ khai thuế
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
8 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
9 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
 10 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….

Tuần 03

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
 4 Hướng dẫn Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây Hướng dẫn xử lý khi hóa đơn bán ra không lên bảng kê bán ra khi lập tờ khai thuế
5 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
7 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
8 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
9 Hướng dẫn Tính giá thành lên số liệu không đúng Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp gây chênh lệch, không đúng số liệu khi tính giá thành
10 Hướng dẫn tạo dữ liệu mới từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo dư liệu mới từ năm trước sau khi kết thúc năm tài chính, lấy toàn bộ danh mục, số dư, phát sinh năm mới sang dữ liệu mới.
 11 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….

Tuần 02

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây Hướng dẫn đối chiếu khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây Hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi khấu trừ thuế bị sai
4 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
6 Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn điện tử.
7 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhập khẩu dữ liệu từ excel báo lỗi
8 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây Hướng dẫn Lấy hóa đơn điện tử đã phát hành trên Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán
9 Hướng dẫn tạo dữ liệu mới từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo dư liệu mới từ năm trước sau khi kết thúc năm tài chính, lấy toàn bộ danh mục, số dư, phát sinh năm mới sang dữ liệu mới.

Tuần 01

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
4 Hướng dẫn hủy hóa đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn quy trình hủy hóa đơn sai sót trên phần mềm
5 Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây Hướng dẫn quy trình lập và xuất hóa đơn điều chỉnh
6 Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn thay thế Tại đây Hướng dẫn quy trình lập và phát hành hóa đơn thay thế trên phần mềm
7 Hướng dẫn tạo dữ liệu mới từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo dư liệu mới từ năm trước sau khi kết thúc năm tài chính, lấy toàn bộ danh mục, số dư, phát sinh năm mới sang dữ liệu mới.
8 Hướng dẫn Kết nối và Xử lý hóa đơn đầu vào (Invbot) Tại đây Hướng dẫn cách kết nối và đồng bộ hóa đơn đầu vào (Invbot) về phần mềm
9 Hướng dẫn xử lý Lấy hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ Tại đây Hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm không đủ: đồng bộ từ CQT, đồng bộ từ email hóa đơn đầu vào,….

Tuần 52

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
4 Hướng dẫn hủy hóa đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn quy trình hủy hóa đơn sai sót trên phần mềm
5 Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây Hướng dẫn quy trình lập và xuất hóa đơn điều chỉnh
6 Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn thay thế Tại đây Hướng dẫn quy trình lập và phát hành hóa đơn thay thế trên phần mềm
7 Xử lý khi xuất kho bị báo quá số lượng tồn Tại đây Hướng dẫn xử lý khi ghi sổ chứng từ xuất kho báo lỗi xuất quá số lượng tồn khi còn tồn kho.
8 Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn điện tử.

Tuần 51

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
4 Hướng dẫn hủy hóa đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn quy trình hủy hóa đơn sai sót trên phần mềm
5 Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ từ excel Tại đây Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ từ excel vào phần mềm
6 Hướng dẫn đối chiếu kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn xử lý khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái
7 Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn thay thế Tại đây Hướng dẫn quy trình lập và phát hành hóa đơn thay thế trên phần mềm
8 Hướng dẫn Kết nối và Xử lý hóa đơn đầu vào (Invbot) Tại đây Hướng dẫn cách kết nối và đồng bộ hóa đơn đầu vào (Invbot) về phần mềm
9 Hướng dẫn xử lý Không đồng bộ được hóa đơn đầu vào từ CQT Tại đây Hướng dẫn xử lý lỗi khi Không đồng bộ được hóa đơn đầu vào từ CQT

Tuần 50

STT

VẤN ĐỀ

Link hướng dẫn

Nội dung

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây Hướng dẫn tạo thêm tài khoản user người sử dụng, phân quyền cho người sử dụng,
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn sửa mẫu chi tiết chứng từ: thêm logo, sửa tên người ký, thêm/sửa/xóa trường/cột nội dung,….
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây Hướng dẫn xử lý khi không phát hành được hóa đơn, ký phát hành hóa đơn báo lỗi Ký số không thành công, cài lại MISA KYSO
4 Hướng dẫn hủy hóa đơn sai sót Tại đây Hướng dẫn quy trình hủy hóa đơn sai sót trên phần mềm
5 Hướng dẫn tùy chỉnh ẩn/hiện cột trên báo cáo/chứng từ Tại đây Hướng dẫn lấy/hiện cột thông tin như: đối tượng, đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng, mục thu/chi trên giao diện chứng từ hoặc báo cáo
6 Hướng dẫn Lập và phát hành hóa đơn điện tử Tại đây Hướng dẫn Lập và phát hành hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
7 Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây Hướng dẫn quy trình lập và xuất hóa đơn điều chỉnh
8 Hướng dẫn Kết nối và Xử lý hóa đơn đầu vào (Invbot) Tại đây Hướng dẫn cách kết nối và đồng bộ hóa đơn đầu vào (Invbot) về phần mềm
9 Hướng dẫn xử lý Không đồng bộ được hóa đơn đầu vào từ CQT Tại đây Hướng dẫn xử lý lỗi khi Không đồng bộ được hóa đơn đầu vào từ CQT
10 Xử lý khi tính giá xuất kho không lên đơn giá vốn Tại đây Hướng dẫn tính giá xuất kho, giá vốn không lên hoặc lên sai giá
11 Xem báo cáo kho bị âm kho xử lý thế nào Tại đây Hướng dẫn xử lý khi xem báo cáo:
Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0
Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
12 Xử lý khi xuất kho bị báo quá số lượng tồn Tại đây Hướng dẫn xử lý khi ghi sổ chứng từ xuất kho báo lỗi xuất quá số lượng tồn khi còn tồn kho.

Tuần 49

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
4 Hướng dẫn hủy hóa đơn sai sót Tại đây
5 Hướng dẫn tùy chỉnh ẩn/hiện cột trên báo cáo/chứng từ Tại đây
6 Hướng dẫn Lập và phát hành hóa đơn điện tử Tại đây
7 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây
8 Hướng dẫn Kết nối và Xử lý hóa đơn đầu vào (Invbot) Tại đây
9 Hướng dẫn xử lý Không đồng bộ được hóa đơn đầu vào từ CQT Tại đây

Tuần 48

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
4 Hướng dẫn hủy hóa đơn sai sót Tại đây
5 Hướng dẫn cách thêm/sửa/xóa danh mục VTHH Tại đây
6 Hướng dẫn Nhập khẩu Chứng từ từ Excel Tại đây
7 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây
8 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây

Tuần 47

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
3 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
4 Hướng dẫn tùy chỉnh ẩn/hiện cột trên báo cáo/chứng từ Tại đây
5 Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn Tại đây
6 Hướng dẫn Nhập khẩu Chứng từ từ Excel Tại đây
7 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây
8 Hướng dẫn sử dụng Bán hàng trong nước Tại đây
9 Hướng dẫn Sao lưu phục hồi dữ liệu Tại đây
10 Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây

Tuần 46

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
3 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
4 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
5 Hướng dẫn tùy chỉnh ẩn/hiện cột trên báo cáo/chứng từ Tại đây
6 Hướng dẫn Nhập khẩu Chứng từ từ Excel Tại đây
7 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây
8 Hướng dẫn sử dụng Bán hàng trong nước Tại đây
9 Hướng dẫn Lập và phát hành hóa đơn điện tử Tại đây
10 Hướng dẫn Kết nối và Xử lý hóa đơn đầu vào (Invbot) Tại đây

Tuần 45

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
3 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
4 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
5 Hướng dẫn Hủy hóa đơn trên phần mềm Tại đây
6 Hướng dẫn Nhập khẩu Chứng từ từ Excel Tại đây
7 Hướng dẫn xử lý Nhập khẩu Excel báo lỗi Tại đây
8 Hướng dẫn sử dụng Bán hàng trong nước Tại đây
9 Hướng dẫn Lập và phát hành hóa đơn điện tử Tại đây

Tuần 44

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây
4 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
6 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
7 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
8 Hướng dẫn Lập và phát hành HĐ Điều chỉnh Tại đây
9 Hướng dẫn xuất hóa đơn thay thế Tại đây

Tuần 43

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây
4 Hướng dẫn xử lý phụ lục 101 lên không đúng Tại đây
5 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
8 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
9 Hướng dẫn Lập và phát hành HĐ Điều chỉnh Tại đây

Tuần 42

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây
4 Hướng dẫn xử lý phụ lục 101 lên không đúng Tại đây
5 Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế Tại đây
6 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
8 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
9 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
10 Hướng dẫn Lập và phát hành HĐ Điều chỉnh Tại đây

Tuần 41

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
2 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
3 Hướng dẫn Lập và phát hành HĐ Điều chỉnh Tại đây
4 Lập chứng từ hạch toán cho hóa đơn điều chỉnh Tại đây
5 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn hạch toán khi Người mua xuất HĐ trả hàng Tại đây
8 Hướng dẫn hạch toán và xuất hóa đơn trả lại hàng bán Tại đây
9 Hướng dẫn xử lý khi Sổ Tổng hợp tồn kho số lượng hết, giá trị còn Tại đây
10 Hướng dẫn xử lý Kho và sổ cái lệch nhau Tại đây

Tuần 40

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
2 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
3 Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót Tại đây
4 Xử lý khi tính giá xuất kho không lên đơn giá vốn Tại đây
5 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn xử lý hóa đơn đã phát hành nhưng trạng thái chờ cấp mã Tại đây

Tuần 39

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
2 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
3 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây
4 Xử lý khi tính giá xuất kho không lên đơn giá vốn Tại đây
5 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây

Tuần 38

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
2 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
3 Hướng dẫn xuất hóa đơn thay thế Tại đây
4 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
5 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây
6 Hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng Tại đây
7 Hướng dẫn thay đổi định dạng số thập phân Tại đây
8 Xử lý khi tính giá xuất kho không lên đơn giá vốn Tại đây
9 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
10 Hướng dẫn xuất hàng biếu tặng Tại đây

Tuần 37

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây
2 [ HOT ] Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây
3 [ HOT ] Làm thế nào khi khấu trừ thuế bị sai Tại đây
4 Lấy hóa đơn từ Meinvoice về phần mềm AMIS Kế toán hạch toán Tại đây
5 Hướng dẫn nhập tay số hóa đơn khi không dùng Meinvoice Tại đây
6 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
7 Xử lý báo cáo kho bị âm Tại đây
8 Xử lý khi xuất kho báo lỗi xuất quá tồn Tại đây
9 Xử lý khi phiếu xuất kho không lên giá Tại đây
10 Hướng dẫn in hàng loạt theo lô chứng từ Tại đây
11 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh Tại đây
12 Hướng dẫn lập chứng từ bán hàng hạch toán đầu ra từ hóa đơn điều chỉnh Tại đây
13 Thủ tục thay đổi thông tin người bán trên hóa đơn Tại đây
14 Hướng dẫn sửa người ký trên chứng từ kế toán Tại đây
15 Xử lý lỗi không chọn được tài khoản khi nhập chứng từ Tại đây
16 Hướng dẫn kết nối và lấy hóa đơn đầu vào Tại đây
17 Hướng dẫn tính giá thành trên phần mềm Tại đây
18 Hướng dẫn hạch toán và xuất hóa đơn trả lại hàng bán Tại đây
19 Hướng dẫn nhập khẩu Chứng từ từ excel Tại đây

Tuần 36

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
3 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
4 Hướng dẫn lấy hóa đơn từ Meinvoice về AMIS hạch toán Tại đây
5 Hướng dẫn phân bổ doanh thu nhận trước Tại đây
6 Xử lý khi xuất kho bị báo quá số lượng tồn Tại đây
7 Xử lý khi bị lỗi hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ Tại đây

Tuần 35

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
2 Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn: sửa thuế suất hiển thị KCT/KKKNT Tại đây
3 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
4 Hướng dẫn thay đổi định dạng số thập phân, số lẻ Tại đây
5 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây
6 Hướng dẫn lấy hóa đơn từ Meinvoice về AMIS hạch toán Tại đây
7 Hướng dẫn xuất hàng hóa biếu tặng Tại đây
8 Xử lý khi kuất kho nhưng phần mềm không lên giá vốn hoặc giá vốn sai Tại đây
9 Xử lý khi xuất kho bị báo quá số lượng tồn Tại đây

Tuần 34

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào để kê khai thuế có PL-101/2023/QH15 Tại đây
2 Xử lý lỗi khi ký hóa đơn: báo cài lại CKS, CSK phiên bản thấp Tại đây
3 Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn: sửa thuế suất hiển thị KCT/KKKNT Tại đây
4 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
5 Hướng dẫn thay đổi định dạng số thập phân, số lẻ Tại đây
6 Hướng dẫn sửa người ký trên báo cáo, chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn xuất và hạch toán hóa đơn điều chỉnh Tại đây
8 Xử lý khi bị lỗi hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ Tại đây
9 Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền Tại đây

Tuần 33

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào để xuất hóa đơn, hạch toán và kê khai thuế GTGT với hàng bán bị trả lại (trường hợp bên bán xuất HĐ trả lại) Tại đây
2 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
3 Hướng dẫn thay đổi tên người ký trên báo cáo chứng từ Tại đây
4 Làm thế nào để hiển thị thuế suất 8% trên mẫu hóa đơn (mẫu nhiều thuế suất) Tại đây
5 Thêm người dùng và phân quyền kế toán mới trên AMIS Kế toán Tại đây
 6 Hướng dẫn hiển thị các trường/cột có sẵn trên báo cáo chứng từ Tại đây
7 Làm thế nào để phục hồi chứng từ đã xóa nhầm Tại đây

Tuần 32

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý khi bị lỗi hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ Tại đây
3