Kê khai Hóa đơn điều chỉnh/Hóa đơn thay thế như thế nào?

Căn cứ nghiệp vụ

Căn cứ Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, khi hóa đơn điện tử có sai sót thì người nộp thuế được lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý là Lập HĐ điều chỉnh hoặc Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót.

Căn cứ Điều 5, Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, thời điểm phát sinh thuế GTGT là thời điểm lập hóa đơn, cụ thể:

 • Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm xác định thuế GTGT đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 47 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 và Khoản 4 điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

 • Quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
 • Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót; nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Như vậy:

Khi đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ, thời điểm xuất hóa đơn đơn vị đồng thời phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT và phải lập tờ khai thuế GTGT

Khi đơn vị đã lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn phát hiện có sai sót, việc này làm thay đổi nghĩa vụ thuế GTGT đã kê khai trước đó. Vì vậy, đơn vị phải lập tờ khai thuế GTGT bổ sung cho tháng/quý có hóa đơn bị sai sót (Không phải là lập tờ khai vào tháng phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh).

Nếu Hóa đơn điều chỉnh/Hóa đơn thay thế và Hóa đơn bị điều chỉnh/Hóa đơn bị thay thế (HĐ gốc) phát sinh tại 2 kỳ khác nhau (khác tháng/quý kê khai) thì NNT cần kê Hóa đơn thay thế/Hóa đơn điều chỉnh trên Tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh Hóa đơn bị điều chỉnh/Hóa đơn bị thay thế.

Ví dụ: Hóa đơn số HĐ01 ngày 31/08, số tiền 10 triệu. Sau đó ngày 05/09, kế toán phát hiện HĐ01 có sai sót. Kế toán hủy bỏ và lập hóa đơn thay thế HĐ02 – Số tiền 12 triệu. Khi lập tờ khai thuế,  kế toán kê dữ liệu trên tờ khai thuế GTGT đối với từng hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn gốc số HĐ01 – Số tiền 10 triệu: Kê lên bảng kê thuế GTGT tháng 8.
  • Hóa đơn thay thế số HĐ02 – Số tiền 12 triệu: Kê trên Tờ khai bổ sung thuế GTGT tháng 8.

Cũng trường hợp này, nếu doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Quý thì kế toán vẫn kê lên cả HĐ01 và HĐ02 trên Tờ khai lần đầu quý 3.

Hướng dẫn xử lý trên phần mềm

Ví dụ: Doanh nghiệp A kê khai theo Tháng.

 • Ngày 31/08, phát sinh hóa đơn gốc số 01: 10 triệu; VAT 10%: 1 triệu.
 • Đến ngày 05/09, kế toán phát hiện hóa đơn 01 sai sót. Kế toán hủy hóa đơn 01 và lập Hóa đơn thay thế số 03 – Số tiền đúng 15 triệu, vat 10%: 1,5 triệu

Khi kế toán kê khai thuế GTGT sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp:

 • Đã nộp Tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót. (Nộp tờ khai thuế tháng 8 trước ngày phát hiện HĐ sai sót – Trước ngày 05/09).
 • Chưa nộp Tờ khai thuế lần đầu, phát hiện hóa đơn có sai sót. (Nộp tờ khai thuế tháng 8 sau ngày phát hiện HĐ sai sót – Sau ngày 05/09).

Căn cứ vào thông tin tham khảo mà MISA thu thập được từ hướng dẫn xử lý của 1 số chi cục Thuế đối với 2 trường hợp trên, người dùng có thể kê khai Hóa đơn điều chỉnh/thay thế và Hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế (HĐ gốc) khác kỳ (tháng/quý kê khai) như sau:

Trường hợp 1: ĐÃ NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót

 • Bạn phải lập Tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh của Hóa đơn bị điều chỉnh để kê khai lại Tổng giá trị hàng hóa và Tiền thuế GTGT của chỉ tiêu 32, 33
  • Ngày 04/9 đã nộp Tờ khai thuế GTGT Tháng 8: chỉ tiêu 32 = 50.000.000đ và chỉ tiêu 33 = 5.000.000đ

  • Ngày 05/9 xuất Hóa đơn thay thế tăng giá trị => Giá trị tăng: 5.000.000đ và tiền thuế GTGT tăng: 500.000đ

==> Lập Tờ khai bổ sung của Tháng 8, gõ lại chỉ tiêu 32 = 55.000.000đ và chỉ tiêu 33 = 5.500.000đ.

 • Xem thêm hướng dẫn:
  • Lập Tờ khai GTGT Bổ sung: tại đây 
  • Xử lý kết quả sau khi thực hiện Tổng hợp KHBS trên Tờ khai bổ sung: tại đây

Trường hợp 2: CHƯA NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót

Ví dụ 2: Doanh nghiệp A kê khai theo Tháng.

 • Ngày 31/08, phát sinh 2 hóa đơn cùng số tiền:
  • Hóa đơn gốc số 01: 10 triệu; VAT 10%: 1 triệu
  • Hóa đơn gốc số 02: 10 triệu; VAT 10%: 1 triệu
 • Đến ngày 05/09, kế toán phát hiện HĐ số 01 và HĐ số 02 sai sót. Kế toán hủy HĐ số 01 và lập Hóa đơn thay thế số 03 – Số tiền đúng: 15 triệu, VAT 10%: 1,5 triệu
 • Đồng thời, lập Hóa đơn điều chỉnh số 04 để điều chỉnh cho HĐ số 02 do sai đơn giá – Điều chỉnh tăng 5,5 triệu.
 • Ngày 10/09, kế toán mới lập Tờ khai thuế GTGT lần đầu – Kỳ khai thuế tháng 8.

Trong trường hợp này, người dùng có thể tham khảo 1 trong 2 cách xử lý mà MISA đưa ra như sau:

Lưu ý: MISA khuyến nghị khách hàng trước khi lập Tờ khai thuế GTGT và gửi tới CQT cần xác nhận lại kỹ thông tin, thống nhất cách xử lý số liệu trên tờ khai với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

CÁCH 1: Kê khai đồng thời cả Hóa đơn sai sót và Hóa đơn thay thế/Hóa đơn điều chỉnh lên tờ khai lần đầu

Khi phát hiện hóa đơn sai sót và đã lập Hóa đơn thay thế/điều chỉnh trước kỳ khi lập Tờ khai thuế GTGT, người dùng có thể kê khai luôn Hóa đơn điều chỉnh/Hóa đơn thay thế lên Tờ khai lần đầu của kỳ phát sinh hóa đơn sai sót.

Cách xử lý số liệu trên bảng kê HHDV bán ra như sau:

  • Hóa đơn gốc HĐ số 01 (HĐ bị thay thế): Kê lên Bảng kê với số tiền bằng 0
  • Hóa đơn gốc HĐ số 02 (HĐ bị điều chỉnh): Kê đúng giá trị Doanh thu chưa thuế là 10 triệu, Tiền thuế GTGT là 1 triệu.
  • Hóa đơn thay thế HĐ số 03: Kê đúng Doanh thu chưa thuế là 15 triệu, Tiền thuế GTGT là 1,5 triệu.
  • Hóa đơn điều chỉnh HĐ số 04: Kê phần chênh lệch tăng Giá trị là 5 triệu và Tiền thuế GTGT là 0,5 triệu.

Cách thực hiện trên phần mềm AMIS:

 • Khi lập Tờ khai thuế GTGT lần đầu, trên giao diện của tab Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra BKBR_01-1/GTGT, nhấn nút Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh khác kỳ. 
 • Chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu Hóa đơn thay thế/Hóa đơn điều chỉnh.
 • Tích chọn các Hóa đơn thay thế/Hóa đơn điều chỉnh cần lấy lên Tờ khai.
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan đến từng loại hóa đơn như sau:
  • Lấy lên Hóa đơn gốc đã bị hủy có số tiền bằng 0. Đồng thời cũng lấy lên Hóa đơn thay thế cho hóa đơn này thể hiện đầy đủ giá trị tiền.
  • Lấy lên đầy đủ giá trị của Hóa đơn bị điều chỉnh và Hóa đơn điều chỉnh như bình thường.

CÁCH 2: Kê hóa đơn sai sót (HĐ gốc) lên tờ khai lần đầu, kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào Tờ khai bổ sung

Với cùng ví dụ trên, bạn lâp lần lượt 2 loại Tờ khai thuế GTGT của kỳ tháng 8:

 • Tờ khai lần đầu của tháng 8: Kê lên bảng kê đúng số tiền trên cả 02 hóa đơn HĐ số 01 và HĐ số 02.
 • Tờ khai bổ sung của tháng 8: Căn cứ vào HĐ thay thế/HĐ điều chỉnh, kế toán chỉnh sửa lại các chỉ tiêu liên quan trên Tờ khai bổ sung cho chính xác.

Cách thực hiện trên phần mềm: 

Bước 1: Lập tờ khai GTGT lần đầu của Tháng 8 => Kê hóa đơn gốc (HĐ có sai sót) lên Bảng kê bán ra của Tờ khai thuế GTGT lần đầu

 • Trên tab bảng kê HHDV bán ra, chương trình đang lấy lên số liệu như sau:
  • Với Hóa đơn gốc đã bị hủy: phần mềm lấy lên với giá trị bằng 0.
  • Với Hóa đơn đã bị điều chỉnh: phần mềm lấy lên đầy đủ giá trị của Hóa đơn bị điều chỉnh.

 • Như vậy, với trường hợp Hóa đơn đã bị hủy thì => bạn cần nhập tay lại đúng số tiền của Hóa đơn sai sót (HĐ bị hủy/bị thay thế).

 • Khi xem trên tab Tờ khai của Tháng 8, ví dụ chỉ tiêu 32 là 50.000.000 và chỉ tiêu 33 là 5.000.000

Bước 2: Lập Tờ khai bổ sung của Tháng 8 => Điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên Tờ khai cho chính xác

 • Lập Tờ khai bổ sung của kỳ tháng 8 để gõ lại Tổng giá trị hàng hóa Tiền thuế GTGT của chỉ tiêu 32, 33:
  • Gõ lại chỉ tiêu 32 = 60.000.000đ (tức là cộng thêm Giá trị: 5 triệu của HĐ thay thế 03 và Giá trị: 5 triệu của HĐ điều chỉnh 04)
  • Gõ lại chỉ tiêu 33 = 6.000.000đ (tức là cộng thêm Tiền thuế GTGT: 0,5 triệu của HĐ thay thế 03 và Tiền thuế GTGT: 0,5 triệu của HĐ điều chỉnh 04)

 • Xem thêm hướng dẫn về:
  • Lập Tờ khai GTGT Bổ sung: tại đây 
  • Xử lý kết quả sau khi thực hiện Tổng hợp KHBS trên Tờ khai bổ sung: tại đây

 

Cập nhật 21/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay