1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Du lịch
 5. Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch

Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch

1. Tính giá thành hợp đồng theo thông tư 133:
1.1. Khai báo các dịch vụ du lịch:
 • Vào Tính năng mở rộng/Tất cả danh mục/Vật tư hàng hóa nhấn Thêm.

 • Lựa chọn tính chất của vật tư, hàng hóa:

 • Khai báo các thông tin về vật tư, hàng hóa:

1.2. Khai báo hợp đồng du lịch:
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán\Thêm hợp đồng bán:

 • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng: Khách hàng, Giá trị hợp đồng, tình trạng,…
 • Tích Tính giá thành với các hợp đồng có tính giá thành.
 • Khai báo các dịch vụ du lịch được bán theo hợp đồng.

1.3. Ghi nhận chi phí thực hiện hợp đồng du lịch:
 • Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi.

Lưu ý: Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Hợp đồng bán, sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.

1.4. Ghi nhận doanh thu theo hợp đồng du lịch:
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng\Thêm chứng từ bán dịch vụ.

 • Hạch toán doanh thu bán hàng.
 • Chọn hợp đồng tương ứng.

Lưu ý: Khi thực hiện tính giá thành nếu phân bổ chi phí chung của hợp đồng theo tiêu thức doanh thu thì bắt buộc chọn thông tin hợp đồng trên chứng từ bán hàng.

1.5. Xác định kỳ tính giá thành:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Thêm kỳ tính giá:

 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những hợp đồng phát sinh trong kỳ đã khai báo và có tích chọn Tính giá thành.

1.6. Phân bổ chi phí chung:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng: Chọn chức năng Phân bổ chi phí chung ở cột chức năng của kỳ cần tính giá thành.

 • Phần mềm sẽ tổng hợp các chứng từ hạch toán chi phí lương, chi phí thuê xe,… có hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP nhưng chưa chọn hợp đồng để thực hiện việc phân bổ:
  • Nhập % phân bổ lần này (nếu trong cùng thời gian tính giá có nhiều kỳ tính giá thành) và lựa chọn tiêu thức phân bổ.
  • Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hợp đồng trong kỳ tính giá thành.

Lưu ý: Có thể kiểm tra danh sách chứng từ được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

 • Sau khi phân bổ chi phí chung xong: Trên màn hình chi tiết kỳ tính giá thành (nhấn chức năng Xem trên danh sách kỳ tính giá thành để đi vào màn chi tiết):

 • Xem lại các thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung.

1.7. Nghiệm thu hợp đồng:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng\tab Nghiệm thu hợp đồng\Thêm nghiệm thu hợp đồng.

 • Chọn kỳ tính giá thành chưa hợp đồng cần nghiệm thu.
 • Chọn hợp đồng cần nghiệm thu.

 • Phần mềm sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.
 • Nhập % nghiệm thu tương ứng với từng hợp đồng.

1.8. Sau khi tính giá thành xong:

Thông qua cột chức năng trên danh sách kỳ tính giá thành:

 • Kiểm tra thông tin lũy kế phát sinh kỳ trước, phát sinh trong kỳ, khoản giảm giá thành, lũy kế chi phí, lũy kế đã nghiệm thu, số chưa nghiệm thu của từng hợp đồng trên Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục.
 • Kiểm tra các khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho việc tính giá thành hoặc các khoản chi phí làm giảm giá thành của hợp đồng trên Tập hợp chi phí trực tiếp hoặc Tập hợp khoản giảm giá thành.

2. Tính giá thành hợp đồng theo thông tư 200:
2.1. Khai báo các dịch vụ du lịch:
 • Vào Tính năng mở rộng/Tất cả danh mục/Vật tư hàng hóa nhấn Thêm.

 • Lựa chọn tính chất của vật tư, hàng hóa:

 • Khai báo các thông tin về vật tư, hàng hóa:

2.2. Khai báo hợp đồng du lịch:
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán\Thêm hợp đồng bán:

 • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng: Khách hàng, Giá trị hợp đồng, tình trạng,…
 • Tích Tính giá thành với các hợp đồng có tính giá thành.
 • Khai báo các dịch vụ du lịch được bán theo hợp đồng.

2.3. Ghi nhận chi phí thực hiện hợp đồng du lịch:
 • Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 621, 622, 627, 154) có thể được hạch toán trên phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi.

Lưu ý: Khi hạch toán các chứng từ chi phí phát sinh nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào thì chọn thông tin tại cột Hợp đồng bán hoặc bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.

2.4. Ghi nhận doanh thu theo hợp đồng du lịch:
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng\Thêm chứng từ bán dịch vụ.

 • Hạch toán doanh thu bán hàng.
 • Chọn hợp đồng tương ứng.

Lưu ý: Khi thực hiện tính giá thành nếu phân bổ chi phí chung của hợp đồng theo tiêu thức doanh thu thì bắt buộc chọn thông tin hợp đồng trên chứng từ bán hàng.

2.5. Xác định kỳ tính giá thành:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Thêm kỳ tính giá:

 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những hợp đồng phát sinh trong kỳ đã khai báo và có tích chọn Tính giá thành.

2.6. Kết chuyển chi phí:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng\tab Nghiệm thu hợp đồng\Thêm kết chuyển chi phí:

 • Chọn kỳ kết chuyển:

 • Phần mềm sẽ tự động tổng hợp chi phí từ các TK 621, 622, 627,… để kết chuyển sang 154:

2.7. Phân bổ chi phí chung:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng: Chọn chức năng Phân bổ chi phí chung ở cột chức năng của kỳ cần tính giá thành:

 • Phần mềm sẽ tổng hợp các chứng từ hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí thuê xe (627),… chưa chọn hợp đồng để thực hiện việc phân bổ:
  • Nhập % phân bổ lần này (nếu trong cùng thời gian tính giá có nhiều kỳ tính giá thành) và lựa chọn tiêu thức phân bổ.
  • Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hợp đồng trong kỳ tính giá thành.

Lưu ý: Có thể kiểm tra danh sách chứng từ được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

 • Sau khi phân bổ chi phí chung xong: Trên màn hình chi tiết kỳ tính giá thành (nhấn chức năng Xem trên danh sách kỳ tính giá thành để đi vào màn chi tiết):

 • Xem lại các thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung.

2.8. Nghiệm thu hợp đồng:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng\tab Nghiệm thu hợp đồng\Thêm nghiệm thu hợp đồng.

 • Chọn kỳ tính giá thành chưa hợp đồng cần nghiệm thu.
 • Chọn hợp đồng cần nghiệm thu.

 • Phần mềm sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.
 • Nhập % nghiệm thu tương ứng với từng hợp đồng.

2.9. Sau khi tính giá thành xong:

Thông qua cột chức năng trên danh sách kỳ tính giá thành:

 • Kiểm tra thông tin lũy kế phát sinh kỳ trước, phát sinh trong kỳ, khoản giảm giá thành, lũy kế chi phí, lũy kế đã nghiệm thu, số chưa nghiệm thu của từng hợp đồng trên Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục.
 • Kiểm tra các khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho việc tính giá thành hoặc các khoản chi phí làm giảm giá thành của hợp đồng trên Tập hợp chi phí trực tiếp hoặc Tập hợp khoản giảm giá thành.

 

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger