1. Trang chủ
  2. 7. Tính năng mới
  3. Các tính năng mới theo từng phiên bản

Các tính năng mới theo từng phiên bản

R21 (Phát hành ngày 19/07/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tổng quan Hiển thị thông tin về các chương trình giảm giá để người dùng nắm được một cách nhanh chóng, kịp thời. Xem tại đây.
Danh mục [HOT] Cho phép nhập khẩu hệ thống tài khoản từ Excel. Xem tại đây
Mua hàng Bổ sung thêm trường trộn cho loại chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ. Xem tại đây.
Bán hàng Cho phép cập nhật thông tin đơn hàng theo chứng từ bán hàng. Xem tại đây.
Kết nối ứng dụng [HOT] Lập chứng từ hạch toán từ các dữ liệu kết nối với các ứng dụng khác thông qua API. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Cho phép tổng cộng số lượng vật tư hàng hóa của các chứng từ trên báo cáo công nợ phải thu/phải trả. Xem tại đây
2. Hiển thị thông tin tên hàng trên bảng kê mua vào, bán ra. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. [HOT] Cho phép lấy lên thông tin của nhân viên bán hàng phụ trách khi chọn đối tượng khách hàng. Xem tại đây.
2. Chặn số lượng chứng từ in theo lô để đảm bảo hiệu năng. Xem tại đây.
3. Hiển thị thông báo cho tất cả người dùng khi phần mềm đang thực hiện các chức năng. Xem tại đây.
4. Cho phép hiển thị thông tin số tiền thuế trên báo cáo khi người dùng bỏ trống cột thông tin Thuế suất và chỉ tiền Số tiền thuế trên chứng từ. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R20 (Phát hành ngày 07/07/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiền mặt [HOT]Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh. Xem tại đây
Tiền gửi [HOT]Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh. Xem tại đây
Mua hàng Cho phép người dùng in mã vạch ngay trên chứng từ mua hàng để giảm thiểu thời gian nhập liệu. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước chi tiết theo từng đơn đặt hàng, công trình. Xem  tại đây.
2. [HOT] Cho phép người dùng lấy được thông tin đơn giá bán được khai báo trên danh mục Vật tư hàng hóa khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại. Xem tại đây.
Kho 1. Cho phép nhập khẩu lệnh sản xuất từ file Excel vào phần mềm. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng nhập tỷ lệ chuyển đổi, số lượng theo đơn vị tính chính trên Lệnh sản xuất khi người dùng chọn đơn vị tính là đơn vị chuyển đổi. Xem tại đây.
Thuế [HOT] Cho phép hiển thị thông tin Mã tra cứu và link tra cứu hóa đơn điện tử trên bảng kê mua vào/bán ra. Xem tại đây.
Tổng hợp Bổ sung thông tin giá trị hàng hóa dịch vụ chưa thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác. Xem tại đây.
Kết nối với ứng dụng khác [HOT] Cho phép kết nối với các ứng dụng khác thông qua hệ thống API (Giai đoạn 2: Thực hiện trên phân hệ Mua hàng). Xem tại đây
Tiện ích 1. Thay đổi cách quản lý số lượng người dùng truy cập vào phần mềm. Xem tại đây.
2. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

 R19 (Ngày phát hành 04/06/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiền gửi 1. [HOT] Bảng kê theo chứng từ khế ước vay. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng lấy chứng từ Khế ước vay, Hợp đồng tín dụng từ dữ liệu này sang dữ liệu khác. Xem tại đây.
Tính năng mở  rộng 1. Cho phép lọc cột và tìm kiếm trên giao diện xem nhật ký truy cập của chứng từ. Xem tại đây.
2. Lọc theo từng cột trên Nhật ký truy cập. Xem tại đây.
3. Nhập tồn kho đầu kỳ theo số lượng đơn vị tính chuyển đổi. Xem tại đây.
Kho 1. [HOT] Khi thực hiện xuất kho, chương trình sẽ tự động cảnh báo kho âm khi chèn thêm chứng từ phía trước. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng xem nhanh được tổng số lượng hàng bán có giá và hàng khuyến mại của cùng một mặt hàng. Xem tại đây.
Mua hàng 1. Hiển thị cảnh báo trong trường hợp xóa các hợp đồng mua đã có phát sinh. Xem tại đây.
2. Hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ. Xem tại đây.
Tổng hợp 1. [HOT] Sửa nhanh hàng loạt ngày hạch toán của các chứng từ chưa ghi sổ khi khóa sổ kỳ kế toán. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Báo cáo dòng tiền theo kỳ của từng chi nhánh. Xem tại đây.
2. Báo cáo tồn kho theo chứng từ nhập chi tiết mã quy cách (Phương pháp tính giá đích danh). Xem tại đây.
3. Khi xem các báo cáo công nợ theo tài khoản cha thì chương trình sẽ hiển thị thông tin tài khoản con được hạch toán trên cột tài khoản công nợ. Xem tại đây.
4. Bổ sung cột Hợp đồng mua trên báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp. Xem tại đây.
5. Xem sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng hoặc theo từng chứng từ. Xem tại đây.
Tiện ích 1. [HOT] Trao đổi và gửi chứng từ cho Kế toán dịch vụ. Xem tại đây.
2. Cho phép sửa nhanh chứng từ mà không cần phải bỏ ghi. Xem tại đây.
3. Xem nhanh được số lượng tồn theo từng lô. Xem tại đây.
4. Cho phép copy từng cột dữ liệu trên Excel để paste vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
5. [HOT] Thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên AMIS Kế toán. Xem tại đây.
6. Khi thực hiện thêm người dùng, trường hợp vượt quá số lượng người dùng cho phép thì trên màn hình thông báo. Xem tại đây.
7. Khi người dùng thực hiện Chuyển đổi dữ liệu từ AMIS Kế toán phiên bản cũ, trường hợp dữ liệu lớn thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Xem tại đây.
8. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R18 (Ngày phát hành 15/05/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nhập số dư ban đầu [HOT] Khai báo doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ. Xem tại đây
Tiền gửi [HOT] Quản lý khế ước vay. Xem tại đây
Mua hàng [HOT] Cho phép sinh chứng từ mua hàng, chứng từ nghiệp vụ khác từ danh sách hóa đơn đầu vào của Invoicebots. Xem tại đây.
Bán hàng 1.  [HOT] Cho phép sửa nhanh chứng từ bán hàng mà không cần phải bỏ ghi. Xem tại đây.
2. Gửi email nhắc nợ thủ công đối với những hóa đơn không nằm trong thiết lập nhắc nợ tới khách hàng. Xem tại đây.
Quản lý hóa đơn Cho phép ký và phát hành hóa đơn thông qua máy chủ HSM của SoftDream. Xem tại đây.
Kết nối với các ứng dụng khác 1. [HOT] Cung cấp API kết nối với phần mềm bên ngoài. Xem tại đây.
2. Kết nối eShop: Đồng bộ chứng từ chuyển kho. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Cho phép lấy diễn giải chi tiết lên báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình. Xem tại đây.
2. Chương trình bổ sung các báo cáo sau:

  • Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán. Xem tại đây.
  • Tổng hợp chi phí hợp đồng bán theo khoản mục chi phí. Xem tại đây.
  • Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo hợp đồng. Xem tại đây.
  • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo lô (Thủ kho). Xem tại đây.
  • Tổng hợp tồn kho theo lô (Thủ kho). Xem tại đây.
3. Cho phép xem báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh (Giai đoạn 3). Xem tại đây.
Tiện ích 1. Cho phép copy từng cột dữ liệu trên Excel để paste vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
2. Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Bán dịch vụ, Hóa đơn, Giảm giá hàng bán. Xem tại đây.
3. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R16 (Ngày phát hành 31/03/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R15 (Ngày phát hành 05/03/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R14 (Ngày phát hành 30/01/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R13 (Ngày phát hành 12/01/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R12 (Ngày phát hành 08/12/2020)

Xem chi tiết tại đây.

R11 (Ngày phát hành 31/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

R10 (Ngày phát hành 15/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 26/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger