1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến

Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến

1. Tính giá thành hợp đồng theo thông tư 133
1.1. Khai báo nguyên vật liệu sản xuất:
 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Vật tư hàng hóa

 • Nhấn Thêm.
 • Lựa chọn tính chất của vật tư, hàng hóa:

 • Khai báo các thông tin về vật tư, hàng hóa:

1.2. Khai báo hợp đồng vận tải
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán hàng, chọn chức năng Thêm hợp đồng bán.

 • Khai báo thông tin về hợp đồng:

Lưu ý: Để tập hợp được chi phí theo hợp đồng khi tính giá thành, cần phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành trên hợp đồng.

 • Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng:

Lưu ý: Sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thông tin Giá trị hợp đồng lên Thông tin chung.

1.3. Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Vào phân hệ Kho\tab Xuất kho, chọn Thêm:

 • Lựa chọn loại xuất kho sản xuất và khai báo các công tin cần thiết.

Lưu ý:

 • Chọn thông tin Khoản mục CP  Hợp đồng
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thờiGiá đích danh và Nhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.
1.4. Hạch toán các chi phí phát sinh

Người dùng có thể hạch toán các chi phát sinh liên quan tới hợp đồng ở phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi, Tổng hợp.

Lưu ý:  Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Hợp đồng, sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.

1.5. Xác định kỳ tính giá thành
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn Thêm kỳ tính giá

 • Tại giao diện thêm kỳ tính giá, người dùng lựa chọn kỳ tính giá thành, nhấn Lấy dữ liệu thì phần mềm sẽ lấy lên các Hợp đồng có phát sinh trong kỳ.

Lưu ý: Người dùng thể chọn thêm hoặc lại bỏ hợp đồng ra khỏi kỳ tính giá thành.

1.6. Phân bổ chi phí chung
 • Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo các cách sau:
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.
 • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung

 • Sau khi lựa chọn kỳ tính giá thành cần phân bổ chi phí chung, hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP nhưng chưa chọn Hợp đồng để thực hiện việc phân bổ.
 • Tại giao diện phân bổ chi phí chung, người dùng nhập tỷ lệ phân bổ lần này và lựa chọn tiêu thức phân bổ.

 • Lựa chọn hợp đồng cần phân bổ:

 • Sau khi thiết lập xong trên xác định chi phí phân bổ, chọn Phân bổ,  hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hơp đồng trong kỳ tính giá thành.

 • Sau khi thiết lập xong trên xác định chi phí phân bổ, chọn Phân bổ,  hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hơp đồng trong kỳ tính giá thành.

Lưu ý: Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

1.7. Nghiệm thu hợp đồng
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.
 • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng).

 • Chọn Lấy dữ liệu để lấy số liệu “Doanh thu” và “Số chưa nghiệm thu”.
 • Người dùng tích chọn hợp đồng cần nghiệm thu

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632 và nhập kết quả nghiệm thu cho từng hợp đồng:

 • Nhấn Cất.
2. Tính giá thành hợp đồng theo thông tư 200
2.1. Khai báo nguyên vật liệu sản xuất:
 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Vật tư hàng hóa

 • Nhấn Thêm
 • Lựa chọn tính chất của vật tư, hàng hóa:

 • Khai báo các thông tin về vật tư, hàng hóa:

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán hàng\Thêm hợp đồng bán:

2.2. Khai báo hợp đồng vận tải
 • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng: Khách hàng, Giá trị hợp đồng, tình trạng,…

Lưu ý: Để tập hợp được chi phí theo hợp đồng khi tính giá thành, cần phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành trên hợp đồng.

 • Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng:

Lưu ý: Sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thông tin Giá trị hợp đồng lên Thông tin chung.

2.3. Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Vào phân hệ Kho\tab Xuất kho, nhấn Thêm:

 • Lựa chọn loại xuất kho sản xuất và khai báo các thông tin cần thiết:

Lưu ý: Chọn thông tin Khoản mục CP  Hợp đồng

 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thờiGiá đích danh và Nhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.

2.4. Ghi nhận chi phí thực hiện hợp đồng vận tải

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 621, 622, 627, 154) có thể được hạch toán trên phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi. Ví dụ phân hệ Tiền mặt:

Lưu ý: Khi hạch toán các chứng từ chi phí phát sinh nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào thì chọn thông tin tại cột Hợp đồng bán hoặc bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.

2.5. Xác định kỳ tính giá thành
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Thêm kỳ tính giá:

 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những hợp đồng phát sinh trong kỳ đã khai báo và có tích chọn Tính giá thành.

2.6. Kết chuyển chi phí
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng\tab Kết chuyển chi phí\Thêm kết chuyển chi phí:

 • Chọn kỳ kết chuyển chi phí:

 • Phần mềm sẽ tự động tổng hợp chi phí từ các TK 621, 622, 627,… để kết chuyển sang 154:

2.7. Phân bổ chi phí chung
 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng: Chọn chức năng Phân bổ chi phí chung ở cột chức năng của kỳ cần tính giá thành:

 • Phần mềm sẽ tổng hợp các chứng từ hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí khác (627),… chưa chọn hợp đồng để thực hiện việc phân bổ:
  • Nhập % phân bổ lần này (nếu trong cùng thời gian tính giá có nhiều kỳ tính giá thành) và lựa chọn tiêu thức phân bổ.
  • Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hợp đồng trong kỳ tính giá thành.

Lưu ý: Có thể kiểm tra danh sách chứng từ được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

 • Sau khi phân bổ chi phí chung xong: Trên màn hình chi tiết kỳ tính giá thành (nhấn chức năng Xem trên danh sách kỳ tính giá thành để đi vào màn chi tiết).
 • Xem lại các thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung:

2.8. Nghiệm thu hợp đồng
 • Chọn kỳ tính giá thành chứa hợp đồng cần nghiệm thu.
 • Chọn hợp đồng cần nghiệm thu.

 • Phần mềm sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.
 • Nhập % nghiệm thu tương ứng với từng hợp đồng.

2.9. Sau khi tính giá thành xong:
 • Thông qua cột chức năng trên danh sách kỳ tính giá thành:
  • Kiểm tra thông tin lũy kế phát sinh kỳ trước, phát sinh trong kỳ, khoản giảm giá thành, lũy kế chi phí, lũy kế đã nghiệm thu, số chưa nghiệm thu của từng hợp đồng trên Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục.
  • Kiểm tra các khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho việc tính giá thành hoặc các khoản chi phí làm giảm giá thành của hợp đồng trên Tập hợp chi phí trực tiếp hoặc Tập hợp khoản giảm giá thành.

Cập nhật 06/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay