Kiểm tra báo cáo tài chính

I. Kiểm tra công thức thiết lập Báo cáo tài chính bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu, thiết lập không đúng

II. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân
III. Báo cáo kết quả kinh doanh
  1. Làm thế nào khi báo cáo tài chính không lấy được số liệu năm trước?
  2. Làm thế nào khi in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số liệu bị lệch?
  3. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu số liệu của các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
IV. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  1. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu số liệu của các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (pp trực tiếp)? 
  2. Làm thế nào khi chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch? 
  3. Làm thế nào khi chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?
V. Thuyết minh báo cáo tài chính
  1. Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập? 
  2. Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?
Cập nhật 03/01/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay